ارتباط با ما

انتشارت دانش بنیان مهر

دانش بنیان مهر یک موسسه پژوهشی انتشاراتی است که با تمرکز بر شناسایی و نشر  وترویج آثار سیاسی اجتماعی وفرهنگی درحوزه مسائل ایران وترجمه معکوس این آثار به زبانهای مختلف   با همکاری جمعی از دانشگاهیان ومتخصصان این حوزه  فعال می باشد

nashredbf@gmail.com