روند ایران هراسی در محصولات تصویری رسانه‌های غربی بین سال‌های (2017 – 1990)

کتاب روند ایران هراسی در محصولات تصویری رسانه‌های غربی بین سال‌های (۲۰۱۷ – ۱۹۹۰) نوشته‌ی رضا فرخی، به بررسی محصولات رسانه‌ای دنیای غرب درباره ایران در دو دهه اخیر و تحلیل کردن نقش این رسانه‌ها در تأثیر ذهنیت مردم ایران در بین مخاطبان جهانی می‌پردازد.

دنیای سیاست در گذر زمان به حوزه‌های مختلفی ورود پیدا کرده است. از مهم‌ترین این حوزه‌ها در چندین سال گذشته حوزه رسانه و ارتباطات و محصولات مرتبط با آن‌ها بوده است. به‌ نحوی‌ که به تدریج مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی خیلی زود دستمایه این محصولات شد و روی این محصولات به عنوان موضوع اصلی تمرکز گردید. بحث ایران و تحولات آن به‌ ویژه پس از انقلاب اسلامی هم بخشی از همین مسائل سیاسی و تاریخی بوده که دستمایه این رسانه‌ها قرار گرفته است. به‌ ویژه که پس از انقلاب اسلامی به دلایل مختلفی ازجمله تقابل ایران با دنیای غرب سوژه ایران بیشتر مورد توجه سازندگان این‌گونه محصولات قرار گرفت.

رویکرد این تحقیق در جهتی است که بتواند موضوع‌گیری دنیای رسانه‌های غربی درباره ایران را تا حد توان آشکار سازد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در چندین سال اخیر به ویژه پس از انقلاب اسلامی محصولات قابل توجه رسانه‌ای در مورد ایران و ایران هراسی تولید شده است، تلاش می‌شود که با تحلیل محتوایی این رسانه‌ها و بررسی پدیده‌ها و رویدادهای سیاسی مرتبط با آن‌ها، تحلیل جامعی از تصویر سیاسی – اجتماعی ایران در بین این رسانه‌ها ارائه داد.

در بخشی از کتاب روند ایران هراسی در محصولات تصویری رسانه‌های غربی بین سال‌های (۲۰۱۷ – ۱۹۹۰) می‌خوانیم:

اصطلاح رسانه‌ها معمولاً تداعی کننده اشکال خاصی از ارتباطات است که خصوصیات شایع جوامع معاصر شده‌اند. روزنامه‌ها، مجلات رادیو و تلویزیون، لیکن این اشکال خاص ارتباطات فقط برخی از شیوه‌هایی هستند که از طریق اطلاعات آن‌ها و محتوای سمبلیک می‌تواند با انواع متنوعی از ابزارهای فنی ضبط شوند و به دیگری انتقال یابد با برای استفاده آتی ذخیره شوند. در بنیادی‌ترین معنا، اصطلاح رسانه دلالت بر انواع متنوع پایه‌های مادی و اشکال نمادینی دارد که از طریق آن‌ها اطلاعات و محتوای سمبلیک می‌تواند، ضبط شود و به دیگران انتقال یابد؛ بنابراین در این معنا استفاده از کاغذ برای نوشتن، استفاده از تلفن جهت برقراری ارتباط به دیگران و بهره‌گیری از فناوری‌های رایانه‌ای برای ذخیره و مبادله اطلاعات همگی متضمن استفاده از رسانه‌اند. (آلن اسکات، کیت نش، ۱۳۸۸: ۲۵۴)

در این میان یکی از خصوصیات بارز مشترک بین همه اشکال ارتباط رسانه‌ای آن است که همگی متضمن انتقال اطلاعات یا محتوای سمبلیک در زمان و مکان می‌باشند. استفاده از رسانه‌های ارتباطی به افراد و البته در عصر جدیدتری دولت‌ها این امکان را می‌دهد که اطلاعات و محتوای سمبلیک را به دیگرانی انتقال دهند که در محیط‌های دوردستی قرار دارند. لذا استفاده از رسانه‌های ارتباطی متضمن ایجاد اشکالی از تعامل است که با اشکال تعاملی که در مکان‌های مشترک زندگی روزمره اتفاق می‌افتند، قدری متفاوت هستند. بیشتر تعاملات روزمره «تعامل چهره به چهره» است؛ به این معنا که تعامل مذکور در محیطی محلی شده اتفاق می‌افتد. محیطی که در آن افراد چارچوب مکانی – زمانی مشترک دارند و به صورت مستقیم با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند. لیکن تعامل رسانه‌ای به ماورای مکان و شاید هم «زمان کشیده» می‌شود؛ مشارکت کنندگان ممکن است که در نقاط دور و متنوعی باشند و نمی توانند چارچوب مکانی-زمانی مشترکی داشته باشند. (آلن اسکات، کیت نش: ۲۵)

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: کلیات پژوهش
طرح مسئله
سؤال اصلی
سؤال فرعی
مفاهیم
سوابق پژوهشی موضوع
بیان و روش و مراحل انجام کار
فصل دوم: رسانه و سیاست در چهارچوب تئوریک
رسانه‌ها و فرآیند سیاسی
۱٫۱- ماهیت و بسط رسانه
۲٫۱- روند ارتباطی رسانه‌ها و سیاست
۲- دیپلماسی عمومی؛ پلی میان رسانه و سیاست
۱٫۲- رسانه، بازوی دولت در دیپلماسی عمومی
۲٫۲- دیپلماسی عمومی، ابزاری برای حوزه‌های دیگر
۳٫۲- دیپلماسی و فرهنگ‌های ملی
۴٫۲- ارتباطات در خدمت دیپلماسی
۵٫۲- نقاط اشتراک دیپلماسی و رسانه
۳- افکار عمومی
۱٫۳- شرایط ایجاد افکار عمومی
۲٫۳- ضرورت توجه به افکار عمومی
۳٫۳- رسانه و افکار عمومی
۴٫۳- نظریه‌های تأثیر رسانه بر افکار عمومی
الف- نظریه جامعه انبوده (گلوله جادویی)
ب- نظریه استفاده و خشنودی
ج- نظریه‌های ترکیبی
۴- رسانه از منظر سیاست
۱٫۴- چهار رویکرد به رسانه در سیاست
۲٫۴- نقش سیاسی رسانه و دیپلماسی رسانه‌ای
۳٫۴- دیپلماسی رسانه‌ای، کنترل افکار عمومی
۵- ورود رسانه به حوزه سیاست خارجی
۱٫۵- ارتباط رسانه و سیاست خارجی
۲٫۵- سطوح استفاده از رسانه در سیاست خارجی
۳٫۵- تلاش رسانه‌ای برای تغییر نگرش بین‌المللی
نتیجه‌گیری
فصل سوم: ایران‌هراسی و ارتباط آن با سیاست خارجی آمریکا
ایران هراسی در سیاست خارجی آمریکا
ایران هراسی
۱- دلایل وجود ایران هراسی
۲- پیامدهای ایران هراسی
الف-شکل گیری ائتلاف چرخ – پره‌ای
ب- به وجود آمدن زنجیره ایران هراسی و تحریم
ج-فروش گسترده سلاح به عرب‌ها
۳- محورهای ایران هراسی در اظهارات مقامات
الف- رفتارهای ایران و پیش‌بینی‌های غرب
ب- اظهارات مقامات غربی
۴- تحلیل محتوایی اظهارات مقامات آمریکایی
الف- انقلاب اسلامی ایران و مشروعیت نظام
ب- ایران هسته‌ای
ج- اتهام تروریست دولتی به ایران
۵- ارتباط سیاست خارجی آمریکا با ایران هراسی
الف- ابزارهای استفاده از رسانه در سیاست خارجی
ب- پیوند میان سیاست خارجی آمریکا و بازنمایی ایران چهارچوب اسلام
نتیجه‌گیری
فصل چهارم: بررسی همگونی سیاست خارجی آمریکا با محصولات تصویری رسانه‌های غربی درباره ایران
گفتار اول: بررسی محصولات رسانه‌ای غربی درباره ایران
محصولات رسانه‌ای تولیدشده درباره ایران
محورهای موجود در محصولات رسانه‌ای
تحلیل جدول
۱- تعداد محصولات در هر بازه زمانی
۲- به‌کارگیری یک یا چند محور در هر محصول
۳- تغییرات موضوعات در هر بازه زمانی
۴- ارتباط زنجیره‌ای محورها با یکدیگر و تغییرات
۵- پیش‌بینی آینده این محصولات
گفتار دوم: همگونی محصولات رسانه‌ای غربی با سیاست خارجی آمریکا
بخش اول: تصویر ایران پس از انقلاب و مشروعیت نظام سیاسی حاکم
۱-توتالیتاریسم و ویژگی‌های حاکمیت توتالیتاریسم
الف- ویژگی‌های رژیم توتالیتر
ب- موضوع مشروعیت و نگاه تئوریک پیرامون آن
مفهوم مشروعیت
۲- فیلم پرسپولیس؛ تصویری از ایران پس از انقلاب و اکمیت جمهوری اسلامی
الف- داستان فیلم
ب- نشانه‌های توتالیتاریسم در ایران در فیلم پرسپولیس
۳- شرایط؛ بررسی موضوع مشروعیت حاکمیت جمهوری اسلامی
الف- داستان فیلم شرایط
نشانه‌شناسی سیاسی
۴- آرگو؛ ترکیبی از ایران پس از انقلاب و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی
الف- داستان فیلم آرگو
ب- آرگو در چهار قسمت کلیدی
ج-قسمت اول: از روایت راوی تا حضور مردم در داخل سفارت
د- قسمت دوم: بحث درباره آزادی گروگان‌ها در آمریکا
ه-قسمت سوم: از حضور آنتونی مندز به ایران تا فضای انقلابی ایران
ه-قسمت چهارم: از ورود آنتونی مندز تا خروج گروگان‌ها از ایران
بخش دوم: اتهام تروریست و تروریسم دولتی
۱- بررسی موضوع هویت و ابعاد سیاسی -اجتماعی
الف-مفهوم هویت در جامعه و سیاست
ب- هویت در علوم سیاسی
ج- تعریف تروریسم
د- تروریسم دولتی و اتهام به ایران
ه- اتهام تروریست به ایران
محصولات رسانه‌ای درباره هویت جامعه ایران و حاکمیت
۲- فیلم ۳۰۰ و هویت سیاسی، فرهنگی، تاریخی
الف- داستان فیلم
ب- ابعاد هویتی در فیلم ۳۰۰
۳- بدون دخترم هرگز؛ هویت حاکمیت جامعه ایران
الف- داستان فیلم بدون دخترم هرگز
ب- فاکتورهای نشان‌دهنده هویت
۴- سیریانا، محصولی رسانه‌ای با موضوع ایران و تروریست
الف-داستان فیلم
ب- سه سطح بررسی تصویر ایران در فیلم سیریانا
بخش سوم: ایران هسته‌ای
۱- ایرانیوم؛ مستندی پیرامون مباحث هسته‌ای ایران
الف- یک انقلاب اسلامی
ب- یک جمهوری اسلامی و سی سال ترور
موضوعات برجسته در این قسمت
ج- سی سال ترور؛ اتهام حمایت گسترده از تروریسم
موارد برجسته این بخش
د- یک رژیم خشن
۲- رویارویی هسته‌ای
الف- اختلاف در ایران در مسئله هسته ای
ب- تلاش ایران برای گرفتن امتیازات هسته‌ای با استفاده از حربه تروریسم
ج- اجماع جهانی برای جلوگیری از یک ایران هسته‌ای مجهز به سلاح
۳- اورشلیم، شمارش معکوس
الف- داستان فیلم
۱- تلاش ایران برای نابودی اسرائیل و آمریکا
۲- بنیادگرایی مذهبی و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در راستای افکار ایدئولوژیک
۳- حمایت ایران از تروریسم در منطقه
نتیجه‌گیری
منابع
منابع لاتین

لینک دانلود http://ketabrah.ir/go/b41241http://ketabrah.ir/go/b41241

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *