توجه انگیزی وتخلیه هیجان دردانش آموزان مدارس استثنایی

 

این کتاب  که توسط خانم فاطمه صفاری نگاشته شده است بزودی توسط انتشارات دانش بنیان مهر روانه بازار نشر خواهد شد . یکی از مسائل و اهداف آموزش و پرورش در کشورهای در حال توسعه، توجه به نیازهای دانش آموزانی که به لحاظ ویژگی های جسمی، روانی، ذهنی، اجنماعی و رفتاری دارای کم توانی بوده و این کم توانی آموزش ویژه را برای این گروه ضروری می کند.اختلال نفص توجه بیش فعالی از جمله اختلالات رشدی است که از دیرباز توجه روان شناسان و روانپزشکان را به خود مشغول کرده است.در این خصوص تاثیر توجه انگیزی، تخلیه هیجان می تواند بر نشانگان کمبود توجه این کودکان و تاثیر پذیری آن بر فرآیند های شناختی چون تمرکز، دقت، توجه بسیار کارآمد باشد.به کارگیری این مهارت ها که یکی از مشکل های درمانی هستند در کنار سایر روش های درمانی و اصلاحی این کودکان در تحول رشد عاطفی، شناختی و ذهنی آن ها نقش بسزایی داشته و چه بسا کلید سلامت این افراد هستند.در نمونه مورد بررسی تاثیر توجه انگیزی بیشتر از تخلیه هیجان بوده است.

بر این کتاب حاضر رهیافت جدیدی به مدل نظری بارکلی (۱۹۹۸) شده است تا از طریق آزمودن اثر بخشی آموزش های راهبردی توجه انگیزی و تخلیه هیجان بر نشانه های نارسایی توجه شواهد عینی و متنقص برای داوری در خصوص صحت و سقم تاثیر این متغیر ها بدست

دهد و از این طریق پویش مد اخلات درمانی بالاخص روان شناختی را در این عرصه تسهیل کند.

فهرست مطالب

فصل اول/ مقدمه   ۱۱

مقدمه     ۱۳

اهمیت پژوهش     ۱۷

تعاریف مفهومی و عملیاتی  ۱۹

فصل دوم/ مروری بر ADHD و روشهای مهار آن      ۲۱

مبانی نظری         ۲۳

تعریف اختلال نقص توجه و بیش فعالی           ۲۴

نشانه‌های اختلال نقص توجه – بیش فعالی       ۲۵

علائم اختلال بیش فعالی در دوران قبل از مدرسه           ۲۶

ارزیابی ADD/ADHD   ۲۸

شیوع اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی          ۲۹

راه‌های پیشنهادی درمان  ADD/ADHD      ۳۰

دارو درمانی        ۳۰

رفتار درمانی       ۳۱

مداخله‌های رفتاری ۳۴

مداخله‌های هیجانی ۳۶

اجزای هیجان       ۳۷

جنبه‌های مختلف تشخیص هیجان در روانشناسی            ۳۷

ابزارهای سنجش هیجان      ۴۰

انواع واکنش‌های هیجانی     ۴۱

نظریه‌های درمانی مربوط به اختلالات هیجانی  ۴۴

پیشینه پژوهش      ۵۰

جمع بندی            ۵۸

فصل سوم/ پژوهش            ۶۰

روش گردآوری اطلاعات    ۶۸

ابزار گردآوری اطلاعات    ۶۸

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات          ۷۰

فصل چهارم/ یافته‌های پژوهش حاضر            ۷۲

مقدمه     ۷۴

توصیف اطلاعات جمعیت شناختی     ۷۴

توصیف اطلاعات سن آزمودنی‌ها      ۷۴

توصیف داده‌های اندازه‌گیری            ۷۶

فصل پنجم/ خلاصه            ۸۶

مراجع    ۹۴

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.